logo-erasmus-plus

Grāmatvedības un finanšu koledža ir privāta augstākās izglītības iestāde. Mūsu mērķis ir attīstīt radošas personības, nodrošinot labu uzņēmējdarbības un finanšu izglītību.

Akadēmiskais personāls sastāv no pamatdarbā esošiem lektoriem un praktizējošiem profesionāļiem. Koledža attīsta starptautisko sadarbību pamatojoties uz kvalitātes standartiem Eiropas augstākās izglītības telpā un aktīvi strādājot pie Boloņas procesa noteikumu pielietošanas akadēmiskās, pētniecības un citās aktivitātēs. Eiropas izglītības galvenie mērķi ir arī Koledžas darbības mērķi. Koledžas studiju programmas atbilst Eiropas izglītības standartiem, Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmai, nodrošinot salīdzināmību ar līdzīgām programmām Eiropā.

Koledžas starptautiskās sadarbības mērķis ir profesionālo kompetenču pilnveidošana.
Starptautiskās sadarbības stratēģijas virzieni:

 • divpusēja studentu, lektoru un administratīvā personāla mobilitāte;
 • internacionālu sadarbības formu attīstība;
 • studiju prgrammu starptautiskā dimensija;
 • studiju programmu regulāra pilnveidošana, ievērojot Boloņas procesa pamatnostādnes;
 • dalība un iniciatīva starptautiskos projektos;
 • mūžizglītības programmas iespēju izmantošana.

Starptautiskās sadarbības stratēģija tiek attīstīta ievērojot sekojošus principus un mērķus:

 • mūžizglītība;
 • no mācīšanas uz mācīšanos;
 • kultūras kvalitāte;
 • atklātums;
 • caurspīdīgums;
 • vienādas iespējas;
 • iespējas salīdzināt.

ERASMUS+ programma dod iespēju Grāmatvedības un finanšu koledžas studentiem mācīties savu programmu kādā no vairāk kā 12 ārzemju augstskolās. Koledžā ir noslēgti līgumi piecās dažādās ES valstīs. Līgumi noslēgti par abām studiju programmām. Šajā studiju gadā mūsu studentiem tiek piedāvātas aktivitātes studijās Lietuvas, Polijas, Čehijas, Portugāles un Turcijas augstskolās. Augstskolas izvēle ir atkarīga no studentu vēlēšanās un iespējām. Pēc studiju, prakses pabeigšanas (2 – 5 mēneši) students iegūst sertifikātu, kas apliecina studijas vai praksi ārzemēs. Diploma pielikumā tiek veikts ieraksts, ka absolvents ir apguvis studiju programmas daļu ārvalstu augstskolā vai izgājis praksi ārzemēs.

ERASMUS+ programmu finansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika. Programmas noteikumi trešajām valstīm un dalībnieku valstīm ir vienlīdzīgi.

Koledža ir ieguvusi Erasmus augstākās izglītības hartu (ECHE) 2021. – 2027. ECHE dod labu iespēju piedalīties visos Erasmus + pasākumos, piemēram, indivīdu mācību mobilitātē un / vai sadarbībā inovācijas un labās prakses jomā nākamajā Erasmus + periodā.

Erasmus+ Programme Guide

ERASMUS+ CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 Guidelines

Erasmus Programme 2021-2027

2021 ERASMUS+ STUDY MOBILITY AGREEMENT LIST

ISPO Student Information Sheet

Apdrošināšana

Erasmus+ studiju atskaite

Erasmus+ prakses atskaite.

ERASMUS+ partneraugstskolu saraksts.

Erasmus+ Students Network;

Erasmus+ jaunumi;

Student Training Agreement;

Erasmus+ Learning Agreement.

Erasmus+ Video Guide;

Nolikums par Erasmus+ programmas īstenošanu

Pieteikuma anketa Erasmus+ studenta mobilitātei;

Pieteikuma anketa Erasmus+ studenta praksei.

Sadarbības partneri