Koledžas studiju programma „Grāmatvedība un finanses” dod iespēju apgut nepieciešamās zināšanas, iegūt prasmes un pārveidot tās kompetencēs grāmatveža profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu veikšanai.
Studiju programma nodrošina grāmatveža profesijas, profesijas kods 3313 01 profesiju klasifikatorā, atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences stabilai profesionālai darbībai Latvijas darba tirgū un izaugsmei.
Studiju programmas mērķi, uzdevumi un paredzētie studiju rezultāti atbilst Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 5. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.
Studiju programmas saturs, struktūra, uzņemšanas prasības un prasības kredītpunktu iegūšanai atbilst valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam un tālākām studijām profesionālā bakalaura studiju programmās.
Saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti (KP) vai 120 ECTS.
Studiju programmas sekmīga apguve dod tiesības strādāt par profesionālo grāmatvedi, kārtot uzņēmuma grāmatvedību un sniegt klientiem grāmatvedības pakalpojumus atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par grāmatvedību” noteiktajām prasībām.
Iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina iespēju veidot veiksmīgu karjeru izvēlētajā profesionālajā virzienā.
Absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstākās izglītības programmās.

Sadarbības partneri