NAP logo

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” projekta “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr.8.2.2.0/18/A/024

PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. 1.  Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža”, reģistrācijas Nr. 40003878227, adrese Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
 2. 2.  Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Vispārīgie noteikumi

 1. 1.  Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” (turpmāk - GFK) veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos.
 2. 2.  GFK piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas
 3. 3.  Personas datu kategorijas, ko GFK vāc un apstrādā, ir:
  1. 1)  identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
  2. 2)  kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
  3. 3)  profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
  4. 4)  īpašās kategorijas personas dati;
  5. 5)  dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus   pienākumus;
  6. 6)  dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība.
 4. 4.  Personas datu apstrādes nolūks ir projekta “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. Nr.8.2.2.0/18/A/024 (turpmāk – projekts) ietvaros nodibināt un uzturēt līgumattiecības, sagatavot maksājumu pieprasījumus, sagatavot atskaites par iesaistītām personām projektā un nodrošināt datu glabāšanu līdz normatīvajos aktos noteiktam projekta dokumentu glabāšanas termiņam.
 5. 5.  Personas datu nolūks un tiesiskais pamats ir līgums, kas noslēgts starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un GFK (07.11.2018. Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.2.2.0/18/A/024 projekta ieviešanu) un LR normatīvajos aktos noteiktie juridiskie pienākumi, datu subjekta piekrišana, likumīgās (leģitīmās) interesēs, lai realizētu no GFK un datu subjekta starpā pastāvošas saistības vai noslēgto līgumu, vai no likuma izrietošas GFK leģitīmās intereses. Personas dati tiek izmantoti personas informēšanai par Projektu un var tikt nosūtīti uz personas e-pasta adresi.
 6. 6.  GFK leģitīmās intereses ir pārbaudīt personas identitāti pirms līguma noslēgšanas, saglabāt personas pieteikumus un iesniegumus, vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai, kontrolēt piekļuvi GFK telpām.
 7. 7.  Personas datu aizsardzība GFK notiek, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un GFK saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus (ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām).
 8. 8.  Personas datu saņēmējs ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu vadošajai iestādei, kā arī citām ES fondu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 9., 10., 11., 13., un 14.pantu 10.2. auditoriem, juriskonsultiem vai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras  datu apstrādātājiem.
 9. 9.  Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija ir Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).
 10. 10.  Personas dati tiek apstrādāti Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003.
 11. 11.  Personas datu glabāšanas periods (termiņš) ir noteikts Līgumā par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.2.2.0/18/A/024, bet ja nav atrunāts, tad ir līdz 2032. gada 31. decembrim. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 11. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.
 12. 12.  Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam.
 13. 13.  Personas datu ieguves avots ir personu apliecinošie dokumenti.
 14. 14.  Datu subjekta tiesības:
  1. 1)   attiecībā uz iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības iepriekš minētajam personas datu pārzinim pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem un saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi GFK;
  2. 2)  pieprasīt datu labošanu, ja tie ir kļūdaini;
  3. 3)  ierobežot datu apstrādi (izņemot gadījumus, ja datu apstrāde nepieciešama normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei);
  4. 4)  iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 15. 15.  GFK tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju GFK tīmekļa vietnes sadaļas Projekti apakšsadaļā “Privātuma politika”’.

Sadarbības partneri