logo-erasmus-plus

Grāmatvedības un finanšu koledža ir privāta augstākās izglītības iestāde. Mūsu mērķis ir attīstīt radošas personības, nodrošinot labu uzņēmējdarbības un finanšu izglītību.

Akadēmiskais personāls sastāv no pamatdarbā esošiem lektoriem un praktizējošiem profesionāļiem. Koledža attīsta starptautisko sadarbību pamatojoties uz pamatmērķiem Eiropas izglītības un apmācības sistēmās un aktīvi strādājot pie Boloņas procesa noteikumu pielietošanas akadēmiskās, pētījuma un citās aktivitātēs. Eiropas izglītības mērķi, kas norādīti Boloņas un Kopenhāgenas deklarācijās ir arī koledžas darbības mērķis. Studiju programmas atbilst Eiropas standartiem, Eiropas kredītpunktu sistēmai, nodrošinot salīdzināmību ar līdzīgām programmām Eiropā. Koledžas starptautiskās sadarbības mērķis ir profesionālo kompetenču pilnveidošanu.
Starptautiskās sadarbības stratēģija 2014.-2021.gadam paredz šādas starptautiskās sadarbības sfēras:

 • divpusēju studentu, lektoru un administratīvā personāla mobilitāti;
 • starptautisku studiju nodrošināšanu;
 • koledžas studiju programmās iekļaut plašāku internacionālo dimensiju;
 • studiju programmu regulāra pilnveidošana, ievērojot Boloņas procesa pamatnostādnes;
 • dalība un iniciatīva starptautiskos projektos;
 • mūžizglītības programmas iespēju izmantošana.

Starptautiskās sadarbības stratēģija tiek attīstīta ievērojot sekojošus principus un mērķus:

 • mūžizglītība;
 • no mācīšanas uz mācīšanos;
 • kultūras kvalitāte;
 • atklātums;
 • caurspīdīgums;
 • vienādas iespējas;
 • iespējas salīdzināt.

ERASMUS+ programma dod iespēju Grāmatvedības un finanšu koledžas (GFK) studentiem mācīties savu programmu kādā no vairāk kā 14 ārzemju augstskolās. GFK ir noslēgti līgumi piecās dažādās ES valstīs. Līgumi noslēgti par abām studiju programmām.
Šajā studiju gadā mūsu studentiem tiek piedāvātas aktivitātes studijās Lietuvas, Igaunijas, Polijas , Čehijas un Turcijas koledžās. Augstskolas izvēle ir atkarīga no studentu vēlēšanās un iespējām. Pēc studiju pabeigšanas (2 – 5 mēn. – viens semestris) students iegūst sertifikātu, kas apliecina studijas vai praksi vienā no ārzemju augstskolām. Diplomā tiks ierakstīts, ka students ir studējis vai izgājis praksi kādā no ārzemju augstskolām.
Studentam, kurš piedalās mobilitātes programmā ERASMUS+ ietvaros, jābūt kādas valsts, kura piedalās ERASMUS+ izglītības programmā, pilsonim vai citas valsts pilsonim un jāmācās kādā no ERASMUS+ programmas augstskolām ES, klātienes studiju formā. ERASMUS+ programmu finansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika. Programmas noteikumi trešajām valstīm un dalībnieku valstīm ir vienlīdzīgi.
Lai nodrošinātu efektīvu informācijas plūsmu par starptautisko sadarbību, ieskaitot ERASMUS+ aktivitātes koledžā paredzētas šādas aktivitātes:

 • izpēte, analīze un informācija par starptautiskiem partneriem, organizācijām un viņu aktivitātēm, starptautiskiem pasākumiem, projektiem un studijām; informācijas novadīšana koledžas personālam un studentiem;
 • regulāri mājas lapā www.koledza.lv publicēt informāciju un vadlīnijas studentiem par iespēju piedalīties mobilitātes aktivitātēs;
 • informācijas novadīšanai studentiem izmantosim studiju grupu tiešos e- pastus;
 • Pasākumi lai nodrošinātu koledžas identitāti ar mērķi informēt sadarbības partnerus;
 • regulāri publicēt un atjaunot informāciju koledžas mājas lapā;
 • nodrošināt koledžas lektoru, studentu un administratīvā personāla iespējas piedalīties starptautiskās konferencēs un organizēt tās;
 • piedalīties starptautiskos pasākumos, kas vērsti uz studiju iespējām koledžā;
 • ņemt aktīvu līdzdalību starptautiskās asociācijās un sadarbības tīklos.

ERASMUS+ CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020.

Erasmus+Programmas vadlīnijas

ISPO Student Information Sheet

Apdrošināšana

Erasmus+ studiju atskaite

Erasmus+ prakses atskaite.

ERASMUS+ partneraugstskolu saraksts.

Erasmus+ Students Network;

Erasmus+ jaunumi;

Student Training Agreement;

Erasmus+ Learning Agreement.

Erasmus+ Video Guide;

Pieteikuma anketa Erasmus+ studenta mobilitātei;

Pieteikuma anketa Erasmus+ studenta praksei.

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.