Zinātniski pētnieciskā darbība ir viens no Koledžas darbības pamatvirzieniem, kuru īsteno Koledžas akadēmiskais personāls, studējošie un administratīvais personāls.
Saskaņā ar Koledžas nolikumu zinātniski pētnieciskās darbības uzdevums ir veikt pētījumus atbilstoši studiju profilam un veicināt studentu zinātniskās pētniecības darbu.
Zinātniski pētniecisko darbību Koledža īsteno saskaņā ar Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, Zinātnieka ētikas kodeksu, Koledžas nolikumu un attīstības stratēģiju, u.c. saistošiem normatīvajiem aktiem.
Par zinātniski pētniecisko darbību Koledžā saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu tiek uzskatīta radoša darbība, kas ietver zinātni, pētniecību un inovācijas.
Koledžas pētnieciskā darba galvenie virzieni:

Grāmatvedības teorijas un prakses problēmas Latvijā.
Grāmatveža profesionālās kompetences šodien un rīt.

Studējošo zinātniski pētnieciskā darbības veidi:

Studiju pētnieciskā darbība: pētniecības darbs atsevišķu studiju kursu ietvaros;  kursa darbs; kvalifikācijas darbs.
Dalība zinātniskās konferencēs un publikāciju sagatavošana.
Aktivitātes startautiskos projektos.

Sadarbības partneri