Studiju programma piedāvā reālas iespējas profesionālai izaugsmei un būt pārliecinošam darba tirgū, kurš vēlās kļūt veiksmīgs finanšu grāmatvedībā, biznesa finanšu vadībā un aktīvi piedalīties savas augstākas izglītības iegūšanā.

Studiju programma “Grāmatvedība un finanses” ir izstrādāta un tiek realizēta atbilstoši

 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam, kas izdots saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu un Profesionālās izglītības likuma 23. panta otro daļu (20.03.2001.)
 • 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Grāmatvedis” standartam, kurš saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2022.gada 9.februāra sēdē. Atbilst 5.LKI. Profesijas kods – 3313 01.
 • Studiju programma "Grāmatvedība un finanses" licencēta 2002. gada janvārī, tika uzsākta 2002. gada 15. martā, akreditēta līdz 2028. gada 24. februārim.

Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” mērķis

Sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus grāmatvežus atbilstoši 4.kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām, kas spēj izveidot uzņēmuma, iestādes grāmatvedības sistēmu un veikt finanšu operāciju pilno uzskaiti, sagatavot grāmatvedības organizācijas dokumentus un veikt secīgus grāmatvedības darba posmus, ievērojot profesionālās ētikas normas un normatīvo aktu prasības, sagatavot finanšu pārskatus, aprēķināt un analizēt uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus, vadīt citus grāmatvedības darbiniekus, kā arī orientēt uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanu un personīgās kompetences attīstību.

Studiju programmas uzdevumi

 • Nodrošināt iespēju apgūt aktuālas zināšanas, prasmes un kompetenci, kādas grāmatvedim nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanā mainīgajā vidē.
 • Veidot, attīstīt ekonomisko domāšanu un kompleksu pieeju grāmatvedības, ekonomisko un saimniecisko problēmu risināšanā.
 • Veicināt studentu iemaņas patstāvīgu lietišķo pētījumu veikšanai un to rezultātu praktiskai pielietošanai.
 • Sekmēt vispusīgas profesionālās prakses iespējas, attīstot studentu vispārīgās prasmes un kopīgās prasmes nozarē.
 • Attīstīt studentos starptautiskās grāmatvežu ētikas ievērošanu.
 • Nodrošināt studiju metodisko un tehnoloģisko norisi augstā kvalitātē.
 • Orientēt studentus uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanu un personīgās kompetences attīstību.

Studiju programmas struktūra  

Studiju programmas struktūra  Kredītpunkti (LV)  %
 Studiju kursi  Vispārizglītojošie studiju kursi  Obligātie studiju kursi 18 22.5
 Izvēles studiju kursi 2 2.5 
 Profesionālās nozares studiju kursi   Obligātie studiju kursi  30 37.5
 Izvēles studiju kursi 6 7.5
Profesionālā prakse 16 20
 Kvalifikācijas darbs 8 10
Studiju programmas apjoms  80 100

*kredītpunkts – Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) vienība studējošā darba uzskaitei, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam.

Studiju ilgums
Pilna laika studijas – 2 gadi
Nepilna laika studijas – 2 gadi un 3 mēneši

Studiju programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Mikroekonomika un makroekonomika
 • Matemātika un statistika ekonomistiem
 • Biznesa informātika
 • Menedžments
 • Tiesību zinības
 • Mārketings
 • Dokumentu pārvaldība
 • Personības un vadības psiholoģija
 • u.c.

Profesionālie studiju kursi

 • Finanšu grāmatvedība un nodokļi
 • Vadības grāmatvedība
 • Finanšu analīze
 • Revīzija un kontrole
 • Uzņēmējdarbība
 • Finanses un kredīts
 • Finanšu pārskata sagatavošanas praktikums
 • u.c.

Izvēles studiju kursi

 • Starptautiskie finanšu pārskatu standarti
 • Publiskā sektora grāmatvedība
 • Grāmatvedība celtniecībā
 • Apdrošināšana
 • Vienkāršā ieraksta grāmatvedība
 • Projektu grāmatvedība
 • Muitas darbība
Koledža ir Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas un Eiropas biznesa koledžu asociācijas BUSINET biedrs. Koledžas absolventiem ir iespējams saņemt BUSINET sertifikātu, kurš apliecina, ka:
 • studiju programma ir akreditēta
 • ietver sevī vienu no Eiropas valodām, kas nodrošina studenta komunikācijas iespējas
 • nodrošina Eiropas starpkultūru un standartu zināšanas

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir apguvis programmu un aizstāvējis kvalifikācijas darbu.

Programmas „Grāmatvedība un finanses” studiju kursu apraksti (.pdf)
Grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarts (.pdf)

Sadarbības partneri