NAP logo

ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001

KALENDĀRI TEMATISKAIS PLĀNS

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "DATORPRASMES GRĀMATVEDĪBĀ (PROGRAMMA 1C GRĀMATVEDĪBA)", 150h

Apmācību grupa Nr.AG21-77 Mācību periods 08.03.2021. – 30.04.2021.

Datums Laiks Tēma Stundu skaits Lektora vārds, uzvārds
08.03.2021 0915– 1035 Darbs ar 1C programmas attālināto pieslēgumu. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Programmas "1C Grāmatvedība" īss apraksts, datorprogrammas pamatelementi (moduļi) un savstarpējā mijiedarbība. 2
09.03.2021 0915– 1035 Režīms – Konfigurācija, Uzņēmums. Jaunas bāzes izveidošana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Sākuminformāciju ievadīšanas pamatprincipi. 2 Ira Stūre
10.03.2021 0915– 1035 Katalogu, reģistru aizpildīšana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Datu ievadīšana par organizācijas uzskaites politiku. 2 Ira Stūre
11.03.2021 0915– 1035 Katalogu, reģistru aizpildīšana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Katalogu, reģistru aizpildīšana. 2 Ira Stūre
12.03.2021 0915– 1035 Informācijas par uzņēmumu ievadīšana. Nomenklatūras izveidošana, preču un pakalpojumu veidu klasifikatoru sagatavošana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Kontu plāna piemērošana uzņēmuma vajadzībām. Kontu plāna koriģēšana, piemērojot uzņēmuma saimnieciskās darbības veidam, bankas un kases klasifikatoru izveide. 2 Ira Stūre
15.03.2021 0915– 1035 Reģistru un katalogu aizpildīšana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Reģistru un katalogu aizpildīšana. 2
16.03.2021 0915– 1035 Sākuma atlikumu ievadīšana un pārbaude pēc kontiem. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Sākuma atlikumu ievadīšana un pārbaude pēc kontiem. 2
17.03.2021 0915– 1035 Pamatlīdzekļu sākuma atlikumu ievadīšana un pārbaude pēc kontiem. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Pamatlīdzekļu sākuma atlikumu ievadīšana un pārbaude pēc kontiem. 2
18.03.2021 0915 – 0955 Pārbaudes darbs – pamatlīdzekļu sākuma atlikumu ievadīšana un pārbaude pēc kontiem. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Pārbaudes darba kļūdu analīze, jautājumi un atbildes. 2
19.03.2021 0915– 1035 Preču un pakalpojumu saņemšana, realizācija. Rēķinu un pavadzīmju grāmatošana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Norēķini ar kreditoriem Saņemto rēķinu un pavadzīmju grāmatošana. 2
22.03.2021 1215– 1335 Preču atgriešana, kredītrēķini. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Rēķinu un pavadzīmju grāmatošana. 2
23.03.2021 0915– 1035 Krājumu pārvietošana, preču norakstīšana un grāmatošana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Krājumu inventarizācijas sarakstu veidošana. 2
24.03.2021 0915– 1035 Kalkulācijas iespējas programmā. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Komplektācijas atspoguļošana programmā. 2
25.03.2021 0915– 1035 Pārbaudes darbs – noliktavas uzskaite. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Pārbaudes darbā kļūdu analīze, jautājumi un atbildes. 2
26.03.2021 0915– 1035 Naudas līdzekļu un citu norēķinu uzskaite. Kases ieņēmumu un izdevumu orderu izveidošana un kontēšana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Naudas līdzekļu inkasācija. 2
29.03.2021 0915– 1035 Naudas ienākums kontā, maksājuma uzdevumi. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Avansa norēķinu personu uzskaite. Avansa norēķinu attaisnojuma dokumentu ievade. Avansa norēķinu personas atskaišu izveide. 2
30.03.2021 0915– 1035 Ceļa zīmes uzstādīšana. Savstarpējie rēķini. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Priekšapmaksa, avansa maksājumi. 2
31.03.2021 0915– 1035 Valūtas norēķinu rēķini. Valūtas pārvērtēšana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Valūtas konvertācija. 2
01.04.2021 0915– 1035 Pārbaudes darbs – naudas līdzekļu uzskaite. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Pārbaudes darbu rezultātu pārrunāšana, jautājumi un atbildes. 2
06.04.2021 0915– 1035 Pamatlīdzekļu iepirkšana. Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes aizpildīšana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Pamatlīdzekļu pārdošana, izslēgšana no uzskaites, norakstīšana no bilances. 2
07.04.2021 0915– 1035 Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu stāvokļa izmaiņas atspoguļošana, Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu pārvietošana, norakstīšana. Inventarizācijas saraksts. 2
08.04.2021 0915– 1035 Pamatlīdzekļu atskaites un specifika 1C programmā. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Pamatlīdzekļu iegrāmatošana finanšu dokumentos. 2
09.04.2021 0915– 1035 Nākama perioda ieņēmumi / izdevumi un to atspoguļošana programmā. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Inventāra reģistrācija un uzskaites kārtība. 2
12.04.2021 0915– 1035 Pārbaudes darbs – inventāra uzskaites risinājumi. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Pārbaudes darba kļūdu analīze, jautājumi un atbildes. 2
13.04.2021 0915– 1035 Personāla darba uzskaite un apmaksa. Darbinieku personas kartītes aizpildīšana. Reglamenta ražošanas kalendārs. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Darba līgumi, rīkojumi. 2
14.04.2021 0915– 1035 Darba laika kalendārs, grafiki. Darba laika uzskaites tabele. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Darba samaksas aprēķins par virsstundām, darbu nakts stundās un svētku dienās. 2
15.04.2021 0915– 1035 Atvaļinājuma samaksas aprēķins. Slimības laika uzskaite un apmaksas aprēķins. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Darba algas aprēķināšana. 2
16.04.2021 0915– 1035 Vienreizējo ieturējumu / aprēķinu registrācija. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Izpildlapa, dokuments. 2
19.04.2021 0915– 1035 Darba attiecību izbeigšana. Izmaksas aprēķins par neizmantoto atvaļinājumu. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Darbuzņēmuma līgumi. 2
20.04.2021 0915– 1035 Darba algu izmaksas. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Darbinieku personīgais konts. 2
21.04.2021 0915– 1035 Dokuments "Darba algas atspoguļošana reglamenta uzskaitē". 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Darba samaksu nodokļu pārskaitījums. 2
22.04.2021 0915– 1035 Pārbaudes darbs – norēķini par darba samaksu un ieturējumi no tās. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Pārbaudes darbu kļūdu analīze, jautājumi un atbildes. 2
23.04.2021 0915– 1035 PVN analītika, PVN deklarācija un pielikumi. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 PVN deklarācijas sastādīšana. Statistikas atskaites. Pārskats par darbu. 2
26.04.2021 0915– 1035 Ziņojumi par VSAOI un IeIN un URN, Ziņas par darba ņēmējiem, Darba devēja paziņojums par algas nodokli. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Ikdienas atskaites apstrāde. 2
27.04.2021 0915– 1035 Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšana 1C programmā. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Bilances sastādīšana. 2
28.04.2021 0915– 1035 Finanšu pārskats, Gada pārskats. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Uzņēmuma atskaišu integrācija VID EDS sistēmā. Nodokļu pārskati un to iesniegšanas termiņi. 2
29.04.2021 0915– 1035 Noslēguma pārbaudes darbs. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Noslēguma pārbaudes darbs. 2
30.04.2021 0915 – 0955 Noslēguma pārbaudes darba kļūdu analīze. 1 Ira Stūre
0955 – 1035 Noslēguma pārbaudes darba kļūdu analīze. 1

Sadarbības partneri