NAP logo

ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001

KALENDĀRI TEMATISKAIS PLĀNS

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "DATORPRASMES GRĀMATVEDĪBĀ (PROGRAMMA 1C GRĀMATVEDĪBA)", 150h

Apmācību grupa Nr. AG20-2023 Mācību periods 10.09.2020. – 02.11.2020.

Datums Laiks Tēma Stundu skaits Lektora vārds, uzvārds
10.09.2020 0915 – 0955 Darbs ar 1C programmas attālināto pieslēgumu. 1 Kristīne Hamruna
0955 – 1035 Programmas "1C Grāmatvedība" īss apraksts, datorprogrammas pamatelementi (moduļi) un savstarpējā mijiedarbība. 1
11.09.2020 0915– 1035 Informācijas par uzņēmumu ievadīšana. Nomenklatūras izveidošana, preču un pakalpojumu veidu klasifikatoru sagatavošana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Kontu plāna piemērošana uzņēmuma vajadzībām. Kontu plāna koriģēšana, piemērojot uzņēmuma saimnieciskās darbības veidam, bankas un kases klasifikatoru izveide, valūtas kursu ievade. 2
14.09.2020 0915– 1035 Partneri. Jauna partnera ievadīšana. Partnera kontaktinformācijas ievadīšana. Partnera ātrā ievadīšana. Izmantojot publiskās datu bāzes. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Sākuma atlikumu ievadīšana un pārbaude pēc kontiem. 2
15.09.2020 0915– 1035 Pārbaudes darbs – sākuma atlikumu ievadīšana, kļūdu analīze, jautājumi un atbildes. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Pamatdarbības darījumu ievadīšana un pārbaudes iespējas programmā. 2
16.09.2020 0915– 1035 Preču un pakalpojumu saņemšana, realizācija. Rēķinu un pavadzīmju grāmatošana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Norēķini ar kreditoriem Saņemto rēķinu un pavadzīmju grāmatošana. 2
17.09.2020 0915– 1035 Ceļa zīmes uzstādīšana. Savstarpējie rēķini. Priekšapmaksa, avansa maksājumi. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Pārbaudes darbs – saņemto un ienākošo rēķinu un pavadzīmju grāmatošana. 2
18.09.2020 0915– 1035 Noliktavas darījumu atspoguļošana programmā. Noliktavas uzskaite un funkcijas. Preču pārvietošana. 2 Ira Stūre
1040 – 1200 Krājumu atgriešana. Krājumu pārvietošana. Pārdošanas pavadzīmes. 2
21.09.2020 0915– 1035 Rēķinu izrakstīšana no noliktavas. Rēķinu kontēšana no noliktavas bloka. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Krājumu inventarizācijas sarakstu veidošana. 2
22.09.2020 1315– 1435 Inventarizācijas rezultātu atspoguļošana programmā. Norakstīšana, kontu korespondence. 2 Jūlija Vadi
1440 – 1600 Kalkulācijas iespējas programmā. 2
23.09.2020 0915– 1035 Komplektācijas atspoguļošana programmā. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Pārbaudes darbs – noliktavas uzskaite, kļūdu analīze un labošana. 2
24.09.2020 1215– 1335 Naudas līdzekļu un citu norēķinu uzskaite. Kases ieņēmumu un izdevumu orderu izveidošana un kontēšana. 2 Jūlija Vadi
1340 – 1500 Kases grāmatas sagatavošana. 2
25.09.2020 0915– 1035 Bankas ienākošo un izejošo maksājumu ievadīšana. Pārskats par bankas operācijām. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Avansa norēķinu personu uzskaite. Avansa norēķinu attaisnojuma dokumentu ievade. Avansa norēķinu personas atskaišu izveide. 2
28.09.2020 0915– 1035 Avansa norēķinu atskaites un grāmatojumi. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Kases aparāta dokumentu ievade 1C programmā 2
29.09.2020 1315– 1435 Kases aparāta dokumentu kopsavilkumu pārbaude 2 Jūlija Vadi
1440 – 1600 Naudas līdzekļu inkasācija un inventarizācija. 2
30.09.2020 0915– 1035 Valūtas norēķinu rēķini. Darījumi ar norēķinu kartēm. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Pārbaudes darbs – naudas līdzekļu uzskaite. 2
01.10.2020 1215– 1335 Pārbaudes darbu rezultātu pārrunāšana, atbildes uz jautājumiem. 2 Jūlija Vadi
1340 – 1500 Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana un uzskaite. 2
02.10.2020 0915– 1035 Pamatlīdzekļu iepirkšana. Kartiņas aizpildīšana. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Pamatlīdzekļu pārdošana, izslēgšana, norakstīšana. 2
05.10.2020 0915– 1035 Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana. Rīkojuma un akta par pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā sagatavošana. Inventarizācijas saraksts. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Pamatlīdzekļu atskaites un specifika 1C programmā. Pamatlīdzekļu iegrāmatošana finanšu dokumentos. 2
06.10.2020 1315– 1435 Pārbaudes darbs pamatlīdzekļu dokumentācija un to izveidošana. 2 Jūlija Vadi
1440 – 1600 Pārbaudes darbu kļūdu analīze, jautājumi un atbildes. 2
07.10.2020 0915– 1035 Personāla darba uzskaite un apmaksa. Darbinieku personas kartiņu aizpildīšana. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Darba līgumi, rīkojumi, personāla mobilitāte. 2
08.10.2020 1215– 1335 Darba kalendārs, grafiki. 2 Jūlija Vadi
1340 – 1500 Darba laika uzskaites tabeles. 2
09.10.2020 0915– 1035 Darba algas aprēķināšana. Vidēja izpeļņa. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Darba algas grāmatošana. 2
12.10.2020 0915– 1035 Darbinieku personiskais konts un tā aizpildīšana. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Slimības laika uzskaite un apmaksas aprēķins. Komandējumi un darba braucieni. 2
13.10.2020 1315– 1435 Atvaļinājuma samaksas aprēķins. 2 Jūlija Vadi
1440 – 1600 Darba attiecību izbeigšana. Izmaksas aprēķins par neizmantoto atvaļinājumu. 2
14.10.2020 0915– 1035 Darba algu automātiskās izmaksas. Darba samaksu nodokļu automātiskie pārskaitījums. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Reprezentācijas izmaksu uzskaite. 2
15.10.2020 1215– 1335 Pārbaudes darbs – norēķini par darba samaksu un ieturējumi no tās. 2 Jūlija Vadi
1340 – 1500 Pārbaudes darbu kļūdu analīze, jautājumi un atbildes. 2
16.10.2020 0915– 1035 Grāmatvedības organizācija uzņēmumā. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Gada pārskata sastādīšanas vispārējie principi. 2
19.10.2020 0915– 1035 Finanšu pārskats. Bilances sastādīšana. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Bilances sastādīšana. 2
20.10.2020 1315– 1435 Nākamo periodu izdevumi. 2 Jūlija Vadi
1440 – 1600 Grāmatvedības izziņas. 2
21.10.2020 0915– 1035 Peļņas vai zaudējumu aprēķins, kontu piesaiste. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Peļņas vai zaudējumu aprēķins, kontu piesaiste. 2
22.10.2020 1215– 1335 Bilances sastādīšana 1C programmā. 2 Jūlija Vadi
1340 – 1500 Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšana 1C programmā. 2
23.10.2020 0915– 1035 PVN reglamentējošā likumdošana. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 PVN deklarācija u pielikumi. 2
26.10.2020 0915– 1035 PVN deklarācijas sastādīšana. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 PVN pielikumu sastādīšana. 2
27.10.2020 1315– 1435 Nodokļu aktualitātes 2020. gadā 2 Jūlija Vadi
1440 – 1600 Grāmatvedību reglamentējošās likumdošanas aktualitātes 2020. gadā 2
28.10.2020 0915– 1035 Skaidrās naudas deklarācija. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Statistikas atskaites formas. 2
29.10.2020 1215– 1335 Uzņēmuma atskaišu integrācija VID EDS sistēmā. 2 Jūlija Vadi
1340 – 1500 Nodokļu pārskati un to iesniegšanas termiņi 2
30.10.2020 0915– 1035 Noslēguma pārbaudes darbs. Saimniecisko darījumu grāmatošana, dažādu dokumentu izveidošana. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Noslēguma pārbaudes darbs. Saimniecisko darījumu grāmatošana, dažādu dokumentu izveidošana. 2
02.11.2020 0915– 1035 Noslēguma pārbaudes darba uzdevumu pārrunāšana. 2 Jūlija Vadi
1040 – 1200 Noslēguma pārbaudes darba kļūdu analīze. 2

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.