Studējošie koledžā izveido studējošo pašpārvaldi. Tā darbojas atbilstoši studējošo pašpārvaldes izstrādātajam un apstiprinātajam nolikumam, kas saskaņots ar koledžas padomi.

Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no koledžas pārstāvības, vadības institūcijām, lēmējinstitūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju un paskaidrojumus par jautājumiem, kas skar studējošo intereses.

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties koledžas lēmējinstitūcijās. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem padomē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Padome nepieciešamības gadījumā izveido saskaņošanas komisiju un jautājumu atkārtoti izskata nākamajā padomes sēdē. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina padome. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem padomes locekļiem.

Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas padomē ir saistoši visiem studējošajiem. 

Studējošo pašpārvaldes nolikums

Prezentācija

Studentu pašpārvaldes prezidents
 
Grupa
Vārds Uzvārds
RNL20 Vladislava Vovčenko
 
Studentu pašpārvaldes padomes locekļi
 
Grupa
Vārds Uzvārds
RVKL21 Zoja Zemeca
RVKL21 Evita Zvejniece
RNL21 Inga Andronova
RNL21 Edīte Derilo
 
Studentu pašpārvaldes pārstāvji Koledžas padomē
 
Grupa Vārds Uzvārds
RVKL21 Zoja Zemeca
RNL20 Vladislava Vovčenko

Sadarbības partneri