NAP logo

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža”

projekts “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana - nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. 8.2.2.0/18/A/024

TIRGUS IZPĒTE “AKADĒMISKĀ PERSONĀLA STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA -2”

Pasūtītājs SIA “Grāmatvedības un finanšu koledža” (turpmāk tekstā - GFK), reģistrācijas Nr. 40003878227, juridiskā adrese Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu tirgus izpētē “Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta-2”, (turpmāk - stažēšanās) ESF projektā ’’Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana - nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. Nr.8.2.2.0/18/A/024.

Pasūtītāja prasības Pretendenta cenas piedāvājums, EUR, bez PVN (cipariem; par apjomu)
STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA - 1. DALA
Stažēšanās mērķis: sekmēt koledžas docētāju praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču pilnveidošanu finanšu grāmatvedībā, nodokļos, auditā, lai īstenotu ekonomisku, vienotu izglītības nostāju par teorētisko zināšanu un prakses iemaņu apvienošanu ar uzdevumu veicināt inovatīvu pieeju profesionālajā izglītībā.
Pretendenta juridiskais statuss: akciju sabiedrība
Pretendenta specializācija: kredītiestāžu finanšu pakalpojumi
Pretendenta atrašanās vieta: Rīgas pilsēta
Maksimālā pakalpojuma summa: 2400 euro (t.sk. PVN) par visu apjomu

Pretendenta pienākumi:

 • 1. Pretendents nodrošina 1 akadēmiskā personāla stažēšanos pretendenta birojā 200 stundu apjomā vai 2 akadēmiskā personāla stažēšanos pretendenta birojā, katram 100 stundas un kopā 200 stundu apjomā.
 • 2. Pretendents nodrošina 1 stažēšanās vadītāju (-us) - komersanta grāmatvedi, kas veic bankas saimniecisko darījumu uzskaiti, piedalās gada pārskata sagatavošanā; vadītājam ir augstākā izglītība un darba pieredze grāmatvedībā ne mazāk kā 3 gadi (pieteikumam jāpievieno potenciālā stažēšanās vadītāja CV).
 • 3. Pēc stažēšanās programmas izpildes, kas tiek noteikta ar līgumu, Pretendents izsniedz sertifikātu par akadēmiskā personāla stažēšanos.

Piedāvājumu sniedza:

 • 1) Nosaukums:
 • 2) Reģistrācijas Nr.:
 • 3) Adrese:
 • 4) Amats, vārds, uzvārds:
 • 5) Kontakttālrunis:
 • 6) e-pasts:
 • 7) Datums:
 • 8) Paraksts (ja attiecināms):

STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA - 2. DALA

Stažēšanās mērķis: sekmēt koledžas docētāju praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču pilnveidošanu finanšu grāmatvedībā, nodokļos, auditā, lai īstenotu ekonomisku, vienotu izglītības nostāju par teorētisko zināšanu un prakses iemaņu apvienošanu ar uzdevumu veicināt inovatīvu pieeju profesionālajā izglītībā.
Pretendenta juridiskais statuss: sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pretendenta specializācija: grāmatvedības licencētu datora programmproduktu uzstādīšana, ieviešana, uzturēšana un konsultēšana
Nosacījumi: komersants piedāvā Tildes Jumis vai 1C grāmatvedības programmproduktu un veic saimnieciskās darbības darījumu uzskaiti, izmantojot Tildes Jumis vai 1C datorprogrammu Pretendenta atrašanās vieta: Rīgas pilsēta
Maksimālā pakalpojuma summa: 2000 euro (t.sk. PVN) par visu apjomu
Pretendentam pieteikumam jāpievieno:
 • 1) Pretendenta apliecināts pieredzes apraksts par pēdējo trīs gadu laikā (2016.-2018. gads; t.sk. tiks ņemts vērā 2019.gads (ja attiecināms)) izpildītu vismaz 1 pakalpojumu grāmatvedības datorprogrammu apkalpošanā un konsultēšanā (pakalpojuma veikšanas gads; līgumslēdzēja nosaukums, reģistrācijas numurs; pakalpojuma īss apraksts; līgumslēdzēja kontaktpersona (v., uzvārds); kontaktpersonas tālr. numurs);
 • 2) Potenciālā stažēšanās vadītāja CV.
Pretendenta pienākumi:
 • 1. Pretendents nodrošina 1 akadēmiskā personāla stažēšanos pretendenta birojā 200 stundu apjomā vai 2 akadēmiskā personāla stažēšanos pretendenta birojā, katram 100 stundas un kopā 200 stundu apjomā.
 • 2. Pretendents nodrošina 1 stažēšanās vadītāju (-us) ar pieredzi attiecīgās programmas lietošanas apmācībā; vadītājam ir augstākā izglītība;
 • 3. Pēc stažēšanās programmas izpildes, kas tiek noteikta ar līgumu, Pretendents izsniedz sertifikātu par akadēmiskā personāla stažēšanos.
Piedāvājumu sniedza:
 • 1) Nosaukums:
 • 2) Reģistrācijas Nr.:
 • 3) Adrese:
 • 4) Amats, vārds, uzvārds:
 • 5) Kontakttālrunis:
 • 6) e-pasts:
 • 7) Datums:
 • 8) Paraksts (ja attiecināms):

STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA - 3. DALA

Stažēšanās mērķis: sekmēt koledžas docētāju praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču pilnveidošanu finanšu grāmatvedībā, nodokļos, auditā, lai īstenotu ekonomisku, vienotu izglītības nostāju par teorētisko zināšanu un prakses iemaņu apvienošanu ar uzdevumu veicināt inovatīvu pieeju profesionālajā izglītībā.
Pretendenta juridiskais statuss: sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pretendenta specializācija: zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas veic grāmatvedības pakalpojumus, gada pārskatu revīzijas un nodokļu konsultācijas
Pretendenta atrašanās vieta: Rīgas pilsēta
Maksimālā pakalpojuma summa: 2400 euro (t.sk. PVN) par visu apjomu
Pretendenta pienākumi:
 • 1. Pretendents nodrošina 1 akadēmiskā personāla stažēšanos pretendenta birojā 200 stundu apjomā.
 • 2. Pretendents nodrošina 1 stažēšanās vadītāju - zvērinātu revidentu (pieteikumam pievienot potenciālā stažēšanās vadītāja CV).
 • 3. Pēc stažēšanās programmas izpildes, kas tiek noteikta ar līgumu, Pretendents izsniedz sertifikātu par akadēmiskā personāla stažēšanos.
Piedāvājumu sniedza:
 • 1) Nosaukums:
 • 2) Reģistrācijas Nr.:
 • 3) Adrese:
 • 4) Amats, vārds, uzvārds:
 • 5) Kontakttālrunis:
 • 6) e-pasts:
 • 7) Datums:
 • 8) Paraksts (ja attiecināms):

STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA - 4. DALA

Stažēšanās mērķis: sekmēt koledžas docētāju praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču pilnveidošanu finanšu grāmatvedībā, nodokļos, auditā, lai īstenotu ekonomisku, vienotu izglītības nostāju par teorētisko zināšanu un prakses iemaņu apvienošanu ar uzdevumu veicināt inovatīvu pieeju profesionālajā izglītībā.
Pretendenta juridiskais statuss: sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pretendenta specializācija: zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas veic grāmatvedības pakalpojumus, gada pārskatu revīzijas un nodokļu konsultācijas
Pretendenta atrašanās vieta: Rīgas pilsēta
Maksimālā pakalpojuma summa: 2400 euro (t.sk. PVN) par visu apjomu
Pretendenta pienākumi:
 • 1. Pretendents nodrošina 1 akadēmiskā personāla stažēšanos pretendenta birojā 200 stundu apjomā.
 • 2. Pretendents nodrošina 1 stažēšanās vadītāju - zvērinātu revidentu (pieteikumam pievienot potenciālā stažēšanās vadītāja CV).
 • 3. Pēc stažēšanās programmas izpildes, kas tiek noteikta ar līgumu, Pretendents izsniedz sertifikātu par akadēmiskā personāla stažēšanos.
Piedāvājumu sniedza:
 • 1) Nosaukums:
 • 2) Reģistrācijas Nr.:
 • 3) Adrese:
 • 4) Amats, vārds, uzvārds:
 • 5) Kontakttālrunis:
 • 6) e-pasts:
 • 7) Datums:
 • 8) Paraksts (ja attiecināms):
STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA - 5. DALA
Stažēšanās mērķis: sekmēt koledžas docētāju praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču pilnveidošanu finanšu grāmatvedībā, nodokļos, auditā, lai īstenotu ekonomisku, vienotu izglītības nostāju par teorētisko zināšanu un prakses iemaņu apvienošanu ar uzdevumu veicināt inovatīvu pieeju profesionālajā izglītībā.
Pretendenta juridiskais statuss: sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pretendenta specializācija: grāmatvedības pakalpojumu un nodokļu konsultāciju sniegšana
Pretendenta atrašanās vieta: Rīgas pilsēta

Maksimālā pakalpojuma summa: 2400 euro (t.sk. PVN) par visu apjomu
Pretendentam pieteikumam jāpievieno:
 • 1) Pretendenta apliecināts pieredzes apraksts par pēdējo trīs gadu laikā (2016.-2018. gads; t.sk. tiks ņemts vērā 2019.gads (ja attiecināms)) izpildītu vismaz 1 pilna cikla grāmatvedības pakalpojumu (pakalpojuma veikšanas gads; līgumslēdzēja nosaukums, reģistrācijas numurs; pakalpojuma īss apraksts; līgumslēdzēja kontaktpersona (v., uzvārds); kontaktpersonas tālr. numurs);
 • 2) Potenciālā stažēšanās vadītāja CV.
Pretendenta pienākumi:
 • 1. Pretendents nodrošina 1 akadēmiskā personāla stažēšanos pretendenta birojā 200 stundu apjomā.
 • 2. Pretendents nodrošina 1 stažēšanās vadītāju - grāmatvedi ar augstāko izglītību un darba pieredzi specializācijā ne mazāk kā 3 gadi.
 • 3. Pēc stažēšanās programmas izpildes, kas tiek noteikta ar līgumu, Pretendents izsniedz sertifikātu par akadēmiskā personāla stažēšanos.
Piedāvājumu sniedza:
 • 1) Nosaukums:
 • 2) Reģistrācijas Nr.:
 • 3) Adrese:
 • 4) Amats, vārds, uzvārds:
 • 5) Kontakttālrunis:
 • 6) e-pasts:
 • 7) Datums:
 • 8) Paraksts (ja attiecināms):

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.