Modulis „Audita zināšanas” ir studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” izvēles daļa, kas papildina studējošā zināšanas un prasmes grāmatvedības uzskaites, audita un finanšu jomā.

Moduļa kopējais apjoms – 10 kredītpunkti.

Moduļa mērķis – nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamas zināšanas un iegūt iemaņas audita zināšanu optimālai pielietošanai, atklājot ticamo un adekvāto informāciju par komersanta finansēm un sniedzot komercdarbības vadītājam argumentētus priekšlikumus par organizācijas finanšu vadīšanas un investīciju piesaistes palielināšanas efektīviem instrumentiem.

Studiju moduļa uzdevumi:

Apkopot un sistematizēt zināšanas par metodiskajiem jautājumiem, problēmsituācijām grāmatvedības uzskaites jomā un par sistēmas audita koncepcijām;
Veidot prasmes saimnieciski finansiālās analīzes un biznesa vērtējuma metožu izvēlē;
Izskatīt jaunievedumus uzņēmējdarbības normatīvajā regulēšanā un biznesa subjektu mantiskās attiecībās;
Iegūt zināšanas un prasmes audita dokumentu un atskaišu sastādīšanā;
Pilnveidot praktiskās zināšanas kompleksi analizēt grāmatvedības uzskaites organizāciju un pielietot finanšu pārvaldīšanas instrumentus;
Paplašināt studējošā profesionālo redzesloku.

Studiju moduļa saturs

Moduli veido iekšējā un ārējā audita atsevišķi studiju kursi. Izvēles moduļa ietvaros ir paredzēta iespēja apgūt grāmatvedības regulēšanu un finanšu pārskatu sastādīšanu, izmantojot starptautiskās grāmatvedības un finanšu pārskatu standartus, izskatīt nodokļu un nodevu aprēķināšanas metodiku saskaņā ar LR likumdošanas izmaiņām, izpētīt vadības lēmumu pieņemšanas procedūras, pielietojot finanšu menedžmenta paņēmienus un metodes, iepazīties ar praktiskiem aspektiem antikrīzes pārvaldīšanā, iegūt iemaņas audita realizēšanā un dokumentu noformēšanā.

Katrs studiju kurss tiek vērtēts atsevišķi, par moduli kopējas atzīmes nav.

Pēc moduļa apguves un visu studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” prasību izpildes studējošais saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst kvalifikāciju „Grāmatvedis”, kas atbilst ceturtajam kvalifikācijas līmenim.

Diplomētie speciālisti var strādāt komerciālajās struktūrās, valsts iestādēs, profesionālajā līmenī sniegt pakalpojumus grāmatvedības un audita jomā.
Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj turpināt studijas augstākā līmenī, padziļināti studēt zvērināto revidentu darbības virziena jautājumus.

Sadarbības partneri