Kursi logo colour

ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001    
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

APMĀCĪBAS ĪSTENOŠANAS PLĀNS

Neformālās izglītības programma 70K_M-"Angļu valoda (ar priekšzināšanām)(Intermediate)"

Mācību periods 16.08.2023. – 14.10.2023.

Datums,

īstenošanas vieta

Laiks Stundu skaits Tēma Mācību metodes, formas

16.08.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Ievads Moodle sistēmā. Iepazīšanas ar grupas dalībniekiem. Jautājumu veidošana.

Getting acquainted with Moodle system and group mates. Questions to obtain information. Question formation.

Dzīves stila apraksts. Klausīšanās prasmju nostiprināšana. Vienkāršā tagadne un ilgstošā tagadne; laika apstākļa vārdi.

Daily routines and lifestyle. Listening comprehension. Present Simple vs Present Continuous

(re-introduction); adverbs of time.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi, ievadtests (saruna, grupu darbs).
1930 – 2050 2

19.08.2023.

Lomonosova 4

0930– 1050 2

Profesijas, nodarbošanās. Darbs ar tekstu, klausīšanās prasmju nostiprināšana. Vienkāršā tagadne un ilgstošā tagadne – lietošana.

Jobs and professions. Reading and listening comprehension. Present Simple vs Present Continuous (practice).

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi.
1100 – 1220 2

21.08.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Darbs, darba rutīna. Vienkāršā tagadne un ilgstošā tagadne – lietošana. Lietišķie raksti-E pasta vēstule.

Jobs and working routine. Present Simple vs Present Continuous (consolidation). Email writing rules.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi, Iepriekšējo nodarbību materiāla apkopojums un pārbaude..
1930 – 2050 2

23.08.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Darba pieredze (CV), motivācijas vēstule, darba intervijas – lasīšanas un klausīšanās prasmju attīstīšana.

Work experience (CV writing), letters of application, job interviews – reading and listening comprehension.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi.
1930 – 2050 2

29.08.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Nākotnes pasaule. Pasaules attīstības iespējas. Nākotnes formu veidi.

The world of future. Forecasting the future changes.

Future forms (grammar re-introduction and consolidation).

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi.
1930 – 2050 2

31.08.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Telefona saruna. Laika plānošana. Lietišķie raksti - ielūgumi.

Telephone conversations, arranging time to meet.

Business correspondence – letters of invitation.

Lekcija- praktiskā nodarbība , praktiskie uzdevumi. Iepriekšējās nodarbības materiāla apkopojums un pārbaude.
1930 – 2050 2

02.09.2023.

Lomonosova 4

0930– 1050 2

Slavenu firmu vēsture. Lasīšanas un klausīšanās prasmju attīstīšana. Darbības vārdu vienkāršā pagātne un ilgstošā pagātne.

Company history. Reading and listening comprehension. Past Simple vs Past Continuous (re-introduction and practice).

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi.
1100 – 1220 2

04.09.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Darbības vārdu vienkāršā un ilgstošā pagātne (praktiskie uzdevumi). Saliktā pagātne (ievadinformācija). Sarunas par pagātni (lasīšanas prasmju attīstīšana uz gramatskā materiālā pamata)

Past Simple vs Past Continuous (consolidation). Past Perfect (introduction). Story telling (based on the grammar material studied).

Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi. Iepriekšējās nodarbības materiāla apkopojums un pārbaude..
1930 – 2050 2

06.09.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Pieredze un rezultāti. Saliktā tagadne un tās lietošana. Darbs ar tekstu un klausīšanas prasmju attīstīšana.

Experiences and results. Present Perfect vs Present Perfect Continuous. Reading and listening comprehension.

Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi.
1930 – 2050 2

09.09.2023.

Lomonosova 4

0930– 1050 2

Viesu uzņemšana un restorāna apmeklējums. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi. Ēdienu apraksti. Integrēto prasmju attīstīšana.

Eating out and guest entertaining. Countable and uncountable nouns. Food description.Integrated skills practice.

Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi. Iepriekšējās nodarbības materiāla apkopojums un pārbaude.
1100 – 1220 2

11.09.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Modālie darbības vārdi. Padomi, rekomendācijas, atļaujas un aizliegumi. Lasīšanas un klausīšanas prasmju attīstīšana.

Modal verbs of obligation, permission, recommendation, and advice. Reading and listening skills development.

Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi.
1930 – 2050 2

13.09.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Transports, pārvietošanās ar transporta līdzekļiem. Norādījumi. Pieklājīgi lūgumi. Darbības vārdu konstrukcijas.

Transport and transportation. Directions. Polite ways of asking the way. Prepositions of place and direction. Verb patterns.

Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi,. Iepriekšējās nodarbības materiāla apkopojums un pārbaude.
1930 – 2050 2

16.09.2023.

Lomonosova 4

0930– 1050 2

Tūrisms un ceļošana. Dažādu darbības vārdu formu lietošana ceļojuma aprakstam.

Tourism and travelling, Description of different travelling experiences.

Lekcija, praktiskie uzdevumi.
1100 – 1220 2

18.09.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Pārmaiņas dzīvē. “Mēdzu”- lietošana.

Life changes. “Used to” construction.

Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi, tests.
1930 – 2050 2

20.09.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Modālie darbības vārdi. Iespējamu situāciju apraksti. Attieksmes konstrukcijas.

Modal verbs of probability. Description of probable situations. Expressing opinion.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi. Iepriekšējās nodarbības materiāla apkopojums un pārbaude.
1930 – 2050 2

23.09.2023.

Lomonosova 4

0930– 1050 2

Nauda un iepirkšanās. Priekšmetu apraksts. Relatīvie palīgteikumi.

Lietišķie raksti – Produkta apraksts.

Money and shopping. Product description. Relative clauses.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi, tests. Iepriekšējās nodarbības materiāla apkopojums un pārbaude.
1100 – 1220 2

25.09.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Sabiedrība. Apraksts. Ciešamās kārtas konstrukcijas. Formālais un neformālais stils.

Active and Passive voice.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi.
1930 – 2050 2

27.09.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Cilvēku izskata un rakstura apraksti. Cilvēku novērošana. Īpašības vārdi. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes.

People’s descriptions. Peoplewatching. Adjectives. Comparatives and superlatives.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi.
1930 – 2050 2

30.09.2023.

Lomonosova 4

0930– 1050 2

Vēlējuma izteiksme (1. un 2 veids) Pieņēmumi. Iespējamas un neiespējamas situācijas. Klausīšanās, lasīšanās un runāšanas prasmju attīstīšana.

First and Second Conditional. Possible and impossible situations. Listening, reading and speaking skills development.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi.
1100 – 1220 2

02.10.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Nosacījuma palīgteikumi (3. veids). Nožēlas izteikšana. Integrēto prasmju attīstīšana.

3rd Conditional. Unrealistic situations, regrets. Integrated skills practice.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi. Iepriekšējās nodarbības materiāla apkopojums un pārbaude.
1930 – 2050 2

04.10.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Problēmas un risinājumi. Sūdzības.

Lietišķie raksti – sūdzības un atbildes uz sūdzībām.

Problems and solutions. Business correspondence – complaints and adjustments.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi. Iepriekšējās nodarbības materiāla apkopojums un pārbaude.
1930 – 2050 2

07.10.2023.

Lomonosova 4

0930– 1050 2

Interneta lietošana un darbības apraksts. Interneta vietnes. Runāšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana: „Manas visbiežāk izmantotās interneta vietnes”. Artikuli.

Internet use and Internet sites.

Writing and speaking “My favourite Internet sites””. Articles.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi, tests.
1100 – 1220 2

09.10.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Citu cilvēku teiktā atstāstīšana. Paskaidrojumi. Netiešā runa.

Reporting other people’s words. Explanations. Reported speech.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi
1930 – 2050 2

11.10.2023.

GFK - Moodle

1800– 1920 2

Netiešā runa. Atstāstīšana. Netiešie jautājumi.

Lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmju attīstīšana.

Reported speech and reported questions. Integrated skills development.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie uzdevumi
1930 – 2050 2

14.10.2023.

Lomonosova 4

0930– 1050 2

Atkārtojums. Lasīšanas, klausīšanās, runāšanas un rakstīšanas prasmju nostiprināšana. Noslēguma pārbaudījums.

Revision. Listening, reading, speaking and writing skills development.

Consolidation and evaluation.

Noslēguma pārbaudes darbs
1100 – 1220 2

Sadarbības partneri