NAP logo

projekts “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. 8.2.2.0/18/A/024

ang gfk 3Projekta 3.aktivitātes 3.2. apakšaktivitātes “Akadēmiskā personāla angļu valodas apmācības” pasākumi – Grāmatvedības un finanšu koledžas (GFK) personāla apmācības angļu valodas prasmju uzlabošanā - noslēdzās 2020. gada oktobrī. Apmācību mērķis bija paaugstināt akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas zināšanas un prasmes finansēs un grāmatvedībā, lai veicinātu docētāju darbu starptautiskajā vidē, zinātnisko rakstu izstrādē. To ietvaros trīs GFK docētāji - J.Bojarenko, I.Strautiņa un A.Tjurina - paaugstināja finanšu angļu valodas prasmes, gan mutiskās, gan rakstiskās, gan tekstu saturiskā izpratnes prasmi, lai nākotnē spētu iegūtās zināšanas un prasmes pielietot akadēmiskā darbā lekcijās un pētniecībā. Apmācības nodrošina Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centrs, un tās notika Visvalža ielā 4a, Rīgā. Kursu vadīja LU profesore Gunta Roziņa.

Šīs aktivitātes ietvaros ir izveidots ar ekonomiku un grāmatvedību saistīto profesionālo angļu valodas metodisko materiālu kopums, ang gfk 2kuru arī nākotnē varēs izmantot citi GFK docētāji, lai sekmīgāk sagatavotos studiju procesa vadībai savos studiju kursos.

Docētāju jauniegūtās zināšanas un prasmes tika apliecinātas noslēguma pārbaudījumā. Tā norisē docētāji sekmīgi spēja analizēt noteiktu sociāli ekonomisku problēmu, izmantojot arī finanšu grāmatvedības prasmes, un pamatot savu viedokli. Līdz ar to tas apliecināja, ka kursa laikā tika sekmīgi apgūta angļu valodas terminoloģija, ar tematiku saistītā leksika un terminoloģija, retāk lietojamās gramatikas formas, attīstīts mutiskās un rakstiskās valodas lietojums finanšu un grāmatvedības jomā. Līdz ar to 3.2. apakšaktivitātes “Akadēmiskā personāla angļu valodas apmācības” mērķis un kvantitatīvais uzdevums (apmācības profesionālās pilnveides programmas ietvaros 100 akadēmiskās stundas) ir izpildīts.

Projekts 2020.gada 4.novembrī noslēdzas. Tā kopējais ilgums bija 24 mēneši. Kopumā atbalstu projektā saņēma viens doktorants, viens ārvalstu docētājs un pieci GFK docētāji - akadēmiskais personāls. Projektā tiks ievērota 2013. gada 17. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1303/2013   attiecībā uz horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas”, nodrošinot, ka projekta mērķa grupas atlasē t.sk. ārvalstu akadēmiskā personāla atlasē netiek noteikti ierobežojumi dzimuma, invaliditātes, vecuma un ang gfk 4etniskās piederības jomā, t.sk. tika ievērotas vienlīdzīgu iespēju principi. Projekta aktivitātes tika īstenotas atbilstoši pielāgotās telpās, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu un informācijas tehnoloģijas. Veicot iepirkumus (tirgus izpētes) tika nodrošināta to publicitāte un konkurenci neierobežojoši noteikumi.

Projektā ir sekmīgi realizētas plānotās aktivitātes: 1.aktivitāte “Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā”, 2. aktivitāte “Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība studiju procesā”, 3. aktivitāte “Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide” un sasniegts projekta mērķis - stiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” kā augstākās izglītības iestādes akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 95 500.00, no kurām ESF fondu piešķirtais līdzfinansējums - EUR 81 175.00, vai 85% unnacionālais publiskais finansējums - EUR 14 325.00, vai 15%.

Projekta ieviešana sniegs tiešu ietekmi uz cilvēkresursu attīstību viedās specializācijas nozarēs un tautsaimniecībā kopumā.

2020.gada 30.oktobris

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.