Reglamenti un nolikumi

Ētikas kodekss (.pdf)

Studiju nolikums (.pdf)

Studentu iekšējās kārtības noteikumi (.pdf)

Prakses nolikums (.pdf)

Studējošo iesniegumu un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (.pdf)

Maksas pakalpojumi (pdf)

Informācijas nesēju izmantošanas noteikumi (.pdf)

Kvalifikācijas prakses metodiskie norādījumi studiju programmā "Grāmatvedība un finanses" (.doc);

Kvalifikācijas prakses metodiskie norādījumi studiju programmā “Uzņēmējdarbība un finanses” (.doc)

Nolikums par studentu zinātnisko darbību (.pdf)

Informatīvie ziņojumi

Ieteikumi augstskolām un koledžām(.pdf)

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai (.pdf)

Kvalifikācijas darbu tēmu paraugi (.pdf)

Businet paraugs (.jpg)

Studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” apraksts (.doc)

Iesniegumu paraugi:

Iesniegums par studiju pārtraukumu (.pdf)

Iesniegums par studiju pārtraukuma pagarināšanu (.pdf)

Iesniegums par studiju atsākšanu (.pdf)

Iesniegums par eksmatrikulāciju (.pdf)

Iesniegums par pāriešanu uz citu studiju grupu (.pdf)

 Patstāvīgā (mājas)darba titullapa (.doc)