Studējošie koledžā izveido studējošo pašpārvaldi. Tā darbojas atbilstoši studējošo pašpārvaldes izstrādātajam un apstiprinātajam nolikumam, kas saskaņots ar koledžas padomi.

Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no koledžas pārstāvības, vadības institūcijām, lēmējinstitūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju un paskaidrojumus par jautājumiem, kas skar studējošo intereses.

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties koledžas lēmējinstitūcijās. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem padomē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Padome nepieciešamības gadījumā izveido saskaņošanas komisiju un jautājumu atkārtoti izskata nākamajā padomes sēdē. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina padome. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem padomes locekļiem.

Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas padomē ir saistoši visiem studējošajiem. 

Studentu pašpārvaldes prezidents
 
Grupa
Vārds Uzvārds
 RNL17  Vladislava Vovčenko
 
Studentu pašpārvaldes padomes locekļi
 
Grupa
Vārds Uzvārds
RNL17 Anastasija Hubesarjana
RKL17 Artūrs Jēgers
RNL17 Vladislava Vovčenko
RKL17 Laura Ķirša
 
Studentu pašpārvaldes pārstāvji Koledžas padomē
 
Grupa Vārds Uzvārds
RNL17 Vladislava Vovčenko
RKL17 Laura Ķirša

Партнеры по сотрудничеству

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.