NAP logo

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem Eiropas Sociālā fonda projektā “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. 8.2.2.0/18/A/024, ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” (turpmāk – GFK) kapacitātes celšana akadēmiskā un zinātniskā darbā. Šis starpuzdevums  ir mijietekmē ar jaunu docētāju piesaisti GFK akadēmiskai videi. Pagājušajā gadā projekta ietvaros darbu koledžā uzsāka divi jauni docētāji – grāmatvedības kursu docētāja, BSA doktorante Renāte Zujeva un vieslektore, Dr.oec. Aurēlija Kustiene.

Renāte Zujeva piedalījās doktorantu atlases konkursā un kopvērtējumā ieguva labāko rezultātu, kur viens no noteicošiem faktoriem  bija viņas praktiskā darba zujevapieredze - vairāk kā 22 gadu pieredze grāmatvedībā, 3 gadu pieredze zvērinātā revidenta palīga darbā, kā arī nozīmīga pieredze  SIA Latvijas propāna gāze galvenā grāmatveža un finanšu direktora pienākumu izpildītājas amatā pašreiz.
Pandēmijas laikā darbs ar studentiem nav apstājies – R.Zujeva turpina lekciju vadīšanu e-vidē studiju kursā Finanses un kredīts. Kurss ietver  gan vispārēju zināšanu paplašināšanu par naudu kā ekonomisku kategoriju, tās funkcijām, kā arī specifiskus jautājumus par finanšu tirgus funkcionēšanu,  finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu instrumentiem. Īpaši  pašlaik, COVID19 pandēmijas laikā,  aktualizējas jautājums par uzņēmumu darbību un kredītsaistību izpildi. Tāpēc bez teorētiskām zināšanām par kredītu klasifikāciju un to  saņemšanas iespējām Latvijā, studentiem ir iespēja diskutēt un modelēt dažādas uzņēmumu finanšu situācijas, kas veicina arī zināšanu pārnesi uzņēmējdarbībā un sekmē viedās ekonomikas attīstību kopumā, īpaši ņemot vērā, ka daudzi studenti strādā dažādos uzņēmumos Latvijā.
Paralēli šim akadēmiskam darbam GFK, R.Zujeva strādā pie promocijas darba sagatavošanas, kā arī piedalās konferencēs un veic pētījumu rezultātu publicēšanu.

Savukārt Dr.oec. Aurelija Kustiene -   GFK vieslektore un Kauņas Aleksandra Stuglinska Universitātes (angļu val. - Aleksandras Stulginskis University and Klaipeda State University of Applied Sciences) asociētā profesore pašlaik turpina darbu koledžā pēcaktivitātes (2.aktivitāte “Ārvalstu akadēmiskā personāla iesaiste studiju procesa”) ietvaros, izpildot projekta ieviešanas nosacījumus. Arī viņa, līdzīgi kā docētāji citās  mācību iestādēs Latvijā un Lietuvā, pašreiz strādā ar studentiem digitālā mācību vidē Moodle.
Viņas vadītais kurss Revīzija, audits un kontrole ir praktiskās ievirzes kurss, kas palīdz nākamiem diplomētiem grāmatvežiem izprast uzņēmumu finanšu pārvaldības kustienejautājumus. Docētājas pieredze Lietuvas grāmatvežu asociācijā, dod iespēju studentiem salīdzinoši iepazīties ar vispārējiem grāmatvedības principiem un likumdošanu  Baltijas valstīs, kā arī domājoši un kritiski izprast uzņēmumu finanšu pārskatu novērtējuma – audita norises mērķus, metodes un nepieciešamību. Šajā studiju procesa posmā, studenti veido izpratni par uzņēmumu ekonomisko resursu izmantošanas efektivitātes novērtējuma metodēm. Šie studiju uzdevumi sasaucas ar viedās ekonomikas būtību  stratēģiskās specializācijas jomās, jo īpaši kontekstā ar globalizācijas procesiem –  veicināt uzņēmumu ilgtspējību, optimāli piesaistot un izmantojot resursus, t.sk. cilvēkresursus. Studiju diskusijas ietver arī konkurētspējas aspektus gan mikro-, gan makrolīmenī, jo kursa ietvaros tiek analizētas pārmaiņas, kuras jāveic uzņēmumos mainoties mājsaimniecību un citu tirgus dalībnieku prioritātēm un paradumiem, lai ražošanas modeļi būtu ilgtspējīgi. Kursā tiek veidota arī studējošo izpratne par finanšu resursu pārvaldību un izlietojuma racionalitāti,  atbilstību labās prakses pārvaldības noteikumiem valsts un pašvaldību iestādēs kā sabiedriskā labuma pārvaldītājiem, kā arī ārvalstu finanšu resursu, piemēram, ES fondu,  īpašiem izlietojuma kontroles principiem.
 Šīs studentu zināšanas un analītiskās prasmes ir svarīgs profesionālās kompetences aspekts, jo ļauj studējošiem labāk izprast  uzņēmējdarbības mērķus un veicina kopējo ekonomisko procesu, to  pārmaiņu izpratni Latvijā un Eiropā. Dr.oec. A.Kustienes akadēmiskā un zinātniskā darba pieredze, sinerģijā ar citu GFK akadēmiskā personāla pieredzi,  veicina studējošo iesaisti studiju pētījumos. 2019./2020. gadā ir pilnveidota kursa darbu un kvalifikācijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas procesa pārvaldība – šajās studiju aktivitātēs integrēta Lietuvas augstākās izglītības institūciju  labā prakse.
Nākamais projektā plānotais akadēmiskā personāla kapacitātes celšanas posms būs tā angļu valodas apmācības. Pandēmijas ierobežojumu dēļ šīs aktivitātes (3.2. apakšaktivitāte “Akadēmiskā personāla angļu valodas apmācības”) tiešā ieviešanas daļa ir pārcelta uz vasaras periodu. Tomēr darbs pie aktivitātes sagatavošanas turpinās. Apmācībās iekļautie trīs docētāji šobrīd analizē specifiskās angļu valodas apmācību vajadzības, kas būtu noderīgas docējamo kursu un pētniecisko tematu ietvaros.
Detalizētu informāciju par projektu var iegūt GFK telpās Lomonosova ielā 4, Rīgā, 222.kabinetā.

Партнеры по сотрудничеству

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.