Kursi logo colour

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” projekts “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr.8.2.2.0/18/A/024

GFK piesaista jaunus docētājus un turpina celt akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci

Grāmatvedības un finanšu koledža (GFK) realizē Eiropas Sociālā fonda projektu “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanaskl 10 01nepieciešamība un pasākumu stratēģija” (projekta ID nr.8.2.2.0/18/A/024). Mērķis ir stiprināt akadēmisko personālu Latvijas tautsaimniecības stratēģiskās specializācijas jomās.

kl 10 05Projekta 1. aktivitātes “Doktorantu iesaiste akadēmiskā darbā”  ietvaros tika rīkots atklāts konkurss uz akadēmiskā personāla vakanci GFK. Konkursā pieteicās trīs pretendenti – ekonomikas virziena doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti. Konkursa atlases komisija, balstoties uz atlases kritērijiem, priekšroku  deva Baltijas Starptautiskās akadēmijas doktorantei Renātei Zujevai. Jaunā docētāja septembra beigās uzsāka darbu GFK, viņas pienākumos ietilpst studiju kursu vadīšana, studiju darbu vadīšana u.c. darba pienākumi.

R.Zujevas pienesums GFK  ir arī viņas praktiskā darba pieredze grāmatvedības jomā, kas gūta vienā no Latvijas lielākiem uzņēmumiem. Tas dos iespēju integrēt docētājas praktisko pieredzi studiju procesa kvalitātes uzlabošanā, sekmējot darba kl 10 02tirgus prasību nodrošināšanu t.sk. grāmatvežu kā viedās specializācijas jomām nepieciešamo. Ir paredzēts ka,  pēc doktora grāda iegūšanas, kas visdrīzāk notiks pēc projekta periodā, docētāja, saskaņā ar noslēgto darba līgumu, turpinās darbu GFK.

Otrs projekta ieguldījuma aspekts akadēmiskā personāla kapacitātes celšanā ir docētāju stažēšanās Latvijas uzņēmumos.  Vasaras un rudens periodā pieci GFK docētāji ir apguvuši jaunas zināšanas un kompetences vairākos uzņēmumos.  Lektores I.Jespere un I.Strautiņa stažējās SIA „Datorzinību centrs” - uzņēmumā, kas deva iespēju apgūt iemaņas par datorgrāmatvedības praktiskiem aspektiem, bet lektorei J.Bojarenko SIA “Consensus Debets”, pilnveidot svarīgu pieredzi kl 10 03grāmatvedības organizācijas darba aspektos un procesu norises iekšējā kontrolē.

2019. gada septembrī tika uzsākta sadarbība ar SIA “LZRA Izglītības centrs”, līdz ar to tika nodrošināta iespēja GFK docētājām I.Jesperei, A.Streļčai un A.Tjurinai iepazīties ar zvērinātu revidentu darba specifiku – normatīvo regulējumu, funkcijām, darba metodēm un praktisko norisi.

Nozīmīgs projekta ieguldījums ir docētāju pieredzes pārņemšana Akciju sabiedrībā “Reģionālā investīciju banka”. Šajā bankā praktiskos grāmatvedības un finanšu aspektus izzināja I.Strautiņa un A.Tjurina.kl 10 04

Kopumā laikā no 2019.gada janvāra līdz novembrim pieci GFK docētāji ir paaugstinājuši kvalifikāciju 200 stundu apjomā.

Iegūtās zināšanas, prasmes un sociālie kontakti būs noderīgi studiju kursu satura aktualizācijā, atbilstoši mūsdienu tautsaimniecības transformācijām un attīstības prioritātēm, metodiskā darbā, zinātniski pētnieciskā darbā un studiju darbā papildinot mācību materiālus ar praktiskiem uzdevumiem.

Komersantu ieguldījums projektā ir vērtējams kā augstas pievienotās vērtības ieguldījums zināšanu pārnesē starp darba vidi un studiju procesu, un  veido saikni starp tautsaimniecības vajadzībām un šo vajadzību nodrošinājumu cilvēkresursu sagatavošanas jomā.

Detalizētu informāciju par projektu var iegūt GFK telpās Lomonosova ielā 4, Rīgā, 222.kabinetā.
Publicēts GFK tīmekļa vietnē 29.11.2019.

Партнеры по сотрудничеству

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.